esseet, esseet ja artikkelit, Uncategorized

Internet, teknokratia, identiteetin/ihmisyyden sirpaloituminen ja sen ehkäisy

Miten tähän on tultu? Mitä tapahtui yhteiskunnalliselle vakaudelle ennen kuin sosiaalinen media alkoi suorastaan sanella ihmisten elämää ja identiteettiä?

Tässä kirjoituksessa esitän kysymyksiä realiteeteista ja ilmiöistä, jotka ovat syntyneet
informaatioteknologian, tietoyhteiskunnan ja teknologian tuotteistamisen vanavedessä ja erityisesti elektronisen ja langattoman teknologiavallankumouksen vaikutuksesta ihmiseen.

Tarkasteltavina ovat erityisesti termit moninaisuus, integraatio ja sukupuoli- identiteetti, joita mediassa käytetään vaikkei sanojen sisältöä moni ymmärrä. Onko puhekieli vain muotisanojen viljelyä ja sisällötöntä toistoa vai onko se tavoitteellista ohjausta, jotta kommunikointi pakotettaisiin pysymään tiettyjen raamien sisällä ja ihmiset ikään kuin alkaisivat toimia ohjelmoidusti, kun sanoja tarpeeksi toistetaan?

Moninaisuus terminä on mielestäni oire informaatioyhteiskunnan hallitsemattomasta epäjakoisuudesta koulutettujen ja kouluttamattomien ihmisten välillä. Moninaisuus tulee englanninkielisestä sanasta diversity, joka suuremmassa kontekstissa tarkoittaa eri ihmisryhmien kirjavuutta ja sitä pidetään globaalina tavoitteena. Kuitenkaan ei ole eettisesti tarkasteltu, mitä sana sisältää ellei kyse ole vähemmistöryhmien kärjistetystä, joko todeksi näytetystä tai oletettavasta alistamisesta suuremman, usein etnisesti dominoivan ryhmän vallan alle.

Moninaisuus on otettu terminä käyttöön myös sukupuoli-identiteettikeskustelussa siitä, ovatko miehet miehiä ja naiset naisia vai onko sukupuolia yhtä paljon kuin on ihmisiä planeetalla. Tässäkin on kyse vähemmistöryhmää myötäilevän näkökulman tarkoitushakuisuudesta, jossa kyseenalaistetaan koko ihmisen biologia ja anatomia: ihmiskeho nähdään moninaisena eikä perinteisesti koherenttina kokonaisuutena, miehenä tai naisena. Moninaisuus on tullut niin vahvaksi osaksi yhä nuorempien seksuaalista ajattelua, että he joutuvat yhä vaikeampaan asemaan kun vaihtoehtoja tarjotaan enemmän kuin tähtiä taivaalla siitä, millainen seksuaalinen olento nuori on ennen kuin hän edes osaa osoittaa yhtäkään tähteä yötaivaalla ja nimetä sen oikein.

Asetan kyseenlaiseksi koko identiteettipolitiikan eettisyyden. Väitän, että se on peitesana rotuvihalle ja kasvavalle luokkasodalle eritasoisten sorrettujen ja sortajien nimissä. Ihmisen oma taito, tieto ja kyky kasvaa ulos elektronisesta kulutusyhteiskunnasta estetään. Samalla estetään ihmisen tahto kasvaa eheäksi aikuiseksi, jonka persoonaa tai toimia media ei muokkaa eikä sanele. Nykyinen suuntaus tekee tätä kyseenalaistamistyötä niin voimakkaasti, että tällainen kouluttamaton/tietämätön ihminen mieluummin mukautuu eli integroituu osaksi globaalin monikulttuurellisuuden kuoroa ja liittyy sukupuoli-identiteetin moninaisuutta saarnaavan maailman osaseksi.

Hänelle ei tarjota mahdollisuutta säilyttää oman mielen ja kehon yhtenäisyys ihmisenä.

Nykyinen normeihin pakottaminen ei tapahdukaan enää vanhempien vaatimana vaan jotta voisi kuulua maailmaan toimijana ja vaikuttajana on alistuttava sosiaalisen median ja monikulttuurellisten vaikutteiden jatkuvan pommituksen kohteeksi.

Internet nykymuodossa on kuin hämähäkin seitti, joka puetaan kasvoille vapaaehtoisesti. Ihminen yrittää katsoa sen läpi todellisuutta, mutta seittiä kudotaan koko ajan yhä paksummaksi peitteeksi silmien eteen. Se ei lopu koskaan, ellei tiedosta sen olemassaoloa ja revi itse sitä kasvoiltaan.

Väärä tieto on pysyvä osa kollektiivista tietouttamme ja sekin liittyy Internettiin läheisesti. Kaikki tieto ei ole tietoa, vaikka siinä on tieto-sana. Informaatio ei ole tietoa vaan dataa, joka juoksee kuin joki ohitsemme tai tuuli, joka suhisee puissa.
Voimme väittää, että likainen joki, joka virtaa on enemmän todellista kuin puhdas joki, mutta ensiksi on näytettävä toteen, että joki on olemassa ja sen voi nähdä sellaisena kuin se on, ilman mielipiteitä sen ulkomuodosta.

Ihminen on visuaalinen olento, joka elää enimmänkseen näkökykyynsä luottaen.
Virtuaalinen maailma on luonut ihmisen merkityksellisyydelle täysin uuden ulottuvuuden, jossa näkökyky ja selviytyminen on poistettu kokonaan. Ihmisen on joko uskottava siihen mitä ruudulla näkee tai lukee tai hänessä on jotakin vialla. Ihmiset elävät nykyään sosiaalisen median kuvatulvaan luottaen. Parisuhteetkin muodostetaan hetkellisen stimulaation seurauksena, jos jonkun kasvot miellyttävät. Enää ei tarvitse olla edes oikea ihminen seurustellakseen virtuaalihahmon kanssa, sillä epätodellisuus ja median muokkautuvuus mielemme mukaiseksi on helpompaa kuin pitää omasta aidosta ulkonäöstään huolta ja katsoa toista ihmistä ilman median antamaa imagoa.

Persoonaa ja imagoa myös sekoitetaan keskenään kuin korttipakkaa. Persoonat ovat suorastaan kaupan ja vapaasti hajotettavissa, jos niistä sopii tehdä myyvä imago. Mihin jää itse autenttinen ihminen? Katsomaan sivusta, kun hänen persoonansa pilkotaan pieniksi murusiksi ja kasataan uudestaan täysin tuntemattoman yleisön tai kohtuuttomien vaatimusten edessä, jotta hän tuntisi olevansa hyväksytty.
Imago on se kuori, joka estää kasvun ja kehityksen, mutta sitä maailma katsoo, kun olemme kytköksissä sosiaaliseen mediaan.

Edelleen todellisia ja tärkeitä elämän hetkiä ei kuvata kameran linssiä tuijottaen, vaan ne ovat muistoina mielessämme. Mieli ei ole media. Media ei koskaan vastaa aidosti ihmisen haluun olla itsessään tärkeä ja merkityksellinen, sillä se on koneellinen, ihmisen oma luomus ja jakaa vain informaatiota. Olemme yhteiskuntatasolla onnistuneet sotkemaan keskenään Internetin tiedonjakamisen periaatteen ja propagandistisen informaation levittämisen ikään kuin ne olisivat yksi ja sama asia.

Väärä tieto on muokannut sukupolvia miltei heti Internetin laajenemisen myötä 2000-luvun alusta. Ovat tulleet nimitykset milleniaalit, X-, Y- ja Z-sukupolvet.
Kaikki kulttuurikontekstit niiden välillä nähdään osittain virtuaalisina kokemuksina, irrallisina aiemmista sukupolvista. En tiedä syytä tähän enkä mistä tulevat nämä voimakkaat jaot. Niistä puhutaan jopa kyynisesti ikään kuin ne eivät sisältäisi edes todellisia ihmisiä.


Uskonnollisuus ja uskontojen radikalisoitumisen äärimmäiset muodot kuten terrorihyökkäykset, sharia- lain suosio, hunnuttautuminen, naisten sukupuolielimien silpominen ja happohyökkäykset ovat käänteisiä vastineita uusien sukupolvien teknologian pauloissa kellumiselle ja elitismille, joka uskoo vaikuttamisen tapahtuvan vain Internetissä, turvallisesti oman kodin seinien sisällä. Ääriuskonnolliset, väkivaltaiset ryhmät luottavat pyhiin kirjoituksiinsa säilyäkseen hengissä ja laajentaakseen valtaansa.

Uudemmat sukupolvet eivät pysty vastaamaan nykymaailman eettisiin ja moraalisiin haasteisiin ja ongelmiin. Syynä on puuttuva historiatietoisuus, mikä haastaisi johdonmukaisesti aikansa eläneet periaatteet ja löytyisi toimivia ratkaisuja. Internetin jatkuva muokkautuvuus ja kelluvuus puhuttelee ihmisiä juuri muuttuvuutensa ansiosta, mutta samalla jää haastamatta konservatiivinen maailmankuvaa realistisesti tai uskottavasti. Aito psykologinen kehitykselle turvallinen muutos jää tapahtumatta.

Omatoimisuus etiikan kehittämisen pohjana

Internetin valtakauden tuottamien sukupolvien on ryhdyttävä omatoimiseen ja sitä kautta henkisesti tyydyttävään voimavarakeskeisen elämän kehittämiseen, aktiivisesti, ilman pelkoa mielenterveyden sirpaloitumisesta. Voimavarakeskeisyys ja eheän omakuvan ylläpito ja sen hoitaminen samalla ehkäisee vanhoillisten ideologioiden ja uskontojen luomia pelkotiloja ja antaa eväitä haitallisten ajattelumallien torjumiseksi. Median toiminta muistuttaa helposti indoktrinaatiota, mikäli se jätetään koulutuksen ja kasvatuksen ulkopuoliseksi alueeksi, jolle annetaan mielivaltaisesti liikaa tilaa ennen kuin lapsen tai nuoren mieli on valmis vastaanottamaan valtaisaa määrää informaatiota ja saamaan siitä tolkkua.

Ilman jatkuvaa vuorovaikutusta vanhemman, VAKAAN, aikuisen ihmisen tai tukihenkilön kanssa varttuva jää ilman arvostusta ja ymmärrystä, ihmisestä voi kehittyä epäinhimillinen ja konemainen. Tämä on tulos, mikäli kontakti jää epäaidoksi tai riittämättömäksi tärkeiden kasvuvuosien aikana.

Mitä myöhemmin aitoja ihmiskontakteja syntyy sitä suurempi työ on muuttaa varhaislapsuuden epäaidot kokemukset ja parantaa syntyneet mielenterveysongelmat , mitkä pahimmillaan tai hoitamattomana voivat haitata merkittävästi koko loppuelämää.

Onko olemassa uutta ja toimivaa moraalista ammattikuntaa, joka ei nojaa uskonnollisuuteen vanhoillisessa mielessä? Mitä jos pastorit häviävät tulevaisuudessa kokonaan, mitä tulee heidän tilalleen vai tarvitaanko sen tilan täyttämistä?

Tietoyhteiskunta ja sen tuomat kehitykselliset ajatussuuntaukset suorastaan vaativat käytännön tukipilareita nykyisille sukupolville. Opettajuus ei enää riitä oppilaille, sillä media toimii jo sivuopettajana niille, jotka haluavat opiskella vain sitä mikä heitä kiinnostaa. Voiko sen pohjalle rakentaa kestävää moraalia, pelkän kiinnostuksen varaan ja luottaa silti Internetin tarjoamiin opiskeluedellytyksiin, vaikkei sen tuloksista ole mitään takeita?

Terapeutit ovat yhä suurenevissa määrin tarpeellisia. Tarvitaan ymmärrystä nopeasti liikkuvassa maailmassa, johon yhä syntyy uusia sukupolvia.
Uskon, että omatoiminen itsensä kehittäminen on juuri silloin avain myös ajatusten rauhoittamiseen, kun ryhmäpaine toimia nopeasti ja hätiköidysti on suurimmillaan. Onnistumisen pakkoa työnnetään yhä varhaisemmille vuosille. Ilman medianäkyvyyttä tai räiskyvää persoonaa monet nuoret uskovat, etteivät erotu tarpeeksi joukosta ollakseen joku.

Helposti unohdetaan, että ollakseen joku, on ensin kasvettava tietoiseksi ihmiseksi. Se on henkisen vahvuuden tärkein – monesti hyljeksitty – osa-alue, jossa ihmiselle annetaan tarpeeksi aikaa ja välineitä työstää itseään eheäksi. Vain siten voi tukevasti seistä omin jaloin, kannatella suuriakin taakkoja ja ratkoa ongelmia – ja olla myös muiden tukena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s